AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

CELE OGÓLNE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich 
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą 
 • Nabycie umiejętności przygotowywania indywidualnych programów rozwojowych
 • Nabycie umiejętności wystąpień biznesowych oraz autoprezentacji 
 • Nabycie umiejętności asertywnej komunikacji 
 • Nabycie umiejętności pracy projektowej 
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych 
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów 

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ UMIELI/WIEDZIELI JAK:

 • Skutecznie zarządzać zespołem 
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Wykorzystać narzędzia coachingowe do rozwoju osobistego oraz organizacji  
 • Rozpoznać typy osobowości
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Zastosować nowoczesne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników 
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej 
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie 
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju 
 • Pobudzać kreatywność 
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie  
 • Samodzielnie przygotowywać indywidualne plany rozwoju 

KLUCZOWE KOMPETENCJE MEMEDŻERSKIE

PROGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ I – MODUŁ I 

1.Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia 

 • Specyfika pracy na zajmowanym stanowisku
 • Wyzwania stojące przed uczestnikiem szkolenia związane                   

z celami biznesowymi firmy

 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku 

MODUŁ II

2.Zarządzanie zespołem

 • Wizja, misja, cele  firmy a praca zespołu 
 • Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu   

kierowania 

 • Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina 
 • Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda 
 • Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana
 • Dysfunkcje pracy zespołu – sposoby ich zapobiegania  według 

Patric Lencioni

MODUŁ III

3.Skuteczna komunikacja interpersonalna 

 • Sztuka porozumiewania się i język wpływu dla menedżerów 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu,  

egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów

 • Efektywność zespołu, a przepływ informacji 

DZIEŃ II – MODUŁ IV

4.Motywowanie , wywieranie wpływu

 • Psychologia motywacji człowieka
 • Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu  

indywidualnych celów jednostki

 • Teoria potrzeb Abrahama Maslowa 
 • Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga
 • Teoria Davida Mcclallanda 

MODUŁ V

5.Efektywność osobista i zespołowa 

 • Zarządzanie sobą w czasie 
 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia    

skuteczności osobistej 

 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera 
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20 
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done 

MODUŁ VI

6.Aserywność 

 • Asertywny menedżer 
 • Co to jest asertywność 
 • Kiedy stosować asertywność i dlaczego ?
 • Skuteczne stosowanie asertywności w codziennej pracy menadżera – wybrane sytuacje 

MODUŁ VII

7.Delegowanie i egzekwowanie zadań 

 • Co, komu i dla czego warto delegować?
 • Metoda SMART w delegowaniu obowiązków 
 • Zasady delegowania
 • Bariery w delegowaniu 
 • Błędy w delegowaniu 
 • Proces delegowania  
 • Model rozmowy delegującej

DZIEŃ III – MODUŁ VIII

8.Rozwiązywanie konfliktów 

 • Koło konfliktu Christopher W. Moore 
 • Podstawy negocjacji – według W. Ury 

MODUŁ IX

9.Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Istota zmiany
 • Trójfazowy model Kurta Lewina 
 • Faza I – Przygotowanie zmiany 
 • Faza II – Wprowadzeni i realizacja zmiany 
 • Faza III – Utrwalenie zmiany 

MODUŁ X

10. Case Study

 • Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia