SEIRO - SZKOLENIA OFFLINE/ONLINE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, KOMPETENCJE MIEKKIE, KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE, COACHING
ADRES BIURA 22-400 Zamość, ul.M. Grechuty 20
NAPISZ DO NAS biuro@seiro.eu
ZADZWOŃ DO NAS 605 150 205

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych, dlatego udostępniamy niniejszą Politykę prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Pragniemy by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych usług.

1. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Studio Edukacji i Rozwoju Osobistego Tytoń Piotr z siedzibą w Zamościu , danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, uczestników szkoleń oraz wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej http://seiro.eu/

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się w Zamościu przy ul. mjr W.Pawłowicza Milejewa 20 22-400 Zamość. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres biuro@seiro.eu.

3. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na dane projekty szkoleniowe oraz procesach biznesowych dotyczących współpracy poprzez formularze zgłoszeń, kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, umowy, bezpośrednio od Ciebie lub firm i instytucji, które zgłaszają Twój udział do danego projektu szkoleniowego.

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

Osoby reprezentujące Klientów biznesowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.

Uczestnicy projektów szkoleniowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu,
 • udział w szkoleniach (data, miejsce, nazwa szkolenia),
 • jeżeli dotyczy: dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi.

Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

5. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

Relacje biznesowe:

 • przedstawienie oferty dotyczącej szkoleń i usług SEIRO;
 • utrzymanie kontaktu i komunikacja w celach związanych z realizacją szkoleń i usług SEIRO lub obsługą umów;
 • realizacja i zarządzanie kontaktami;

Działania marketingowe:

 • przesyłanie informacji o szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail za Twoją zgodą lub telefoniczny kontakt w tej sprawie na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu, w szczególności, gdy jesteś już naszym klientem lub byłeś uczestnikiem szkolenia;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;

Realizacja umów:

 • zawarcie, wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy z Tobą lub instytucją zgłaszającą Twój udział do danego projektu szkoleniowego;
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Aktywność na naszej internetowej:

 • monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np.: wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Twoją aktywnością za pomocą plików cookies, w celu dopasowania działań marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności;

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i monitorowania aktywności znajdziesz w Polityce cookies dostępnej na naszej stronie firmowej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępny na naszej stronie formularz kontaktowy. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przedstawienia w rozmowie telefonicznej lub przesłania na podany adres e-mail oferty dotyczącej naszych szkoleń i usług lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes jakim jest marketing naszych usług albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

6. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 • w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail); Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez skontaktowanie się z nami poprzez biuro@seiro.eu.
 • na podstawie naszych usprawiedliwionych interesów (np. gdy zadajesz nam pytanie poprzez formularz kontaktowy, prosisz o ofertę naszych szkoleń);
 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujesz się na szkolenie, akceptujesz warunki zamówienia, korzystasz z usługi itp.)

7. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. W SEIRO posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych – prowadzący projekty szkoleniowe, księgowość.

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza SEIRO. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

8. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

SEIRO zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Międzynarodowy transfer danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

10. Jakie mam prawa?

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania 
i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, z zakresie określonym prawem, również prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych (np. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu), jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych (np. w celach księgowych, podatkowych, dochodzenia lub obrony roszczeń). Z uprawnień tych możesz skorzystać, np. gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz zgłaszać żądania ich usunięcia; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres: na biuro@seiro.eu Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.